Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 03/01/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23/12/2019
2. Expedient 5232/2019. CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE IMPRESSIÓ I CÒPIA AIXÍ COM EL
SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES A L’AJUNTAMENT DE VINARÒS
INFORME-PROPOSTA ADJUDICACIÓ A JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. Expedient 927/2019. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y APERTURA DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
de RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS Y/O SUELTOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VINARÒS (Exp. 927/2019-Gen. 6/19)
B) Activitat de control
C) Precs i preguntes