Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 10/01/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de las sessions anteriors de data 20 de desembre 2019 i 3 de
gener 2020.
2. Expedient 7178/2019. Llicència d'obres sol·licitada per Jesús J. Roca Robles, per a
l’enderrocament d’habitatge unifamiliar aïllat en la avinguda Pablo Bejar núm. 165 de
Vinaròs.
3. Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
4. Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
5. Precs i Preguntes.