Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 17/01/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 10 gener 2020.
2. Expedient 7887/2019. Sol·licitud de M. M. E. per a la modificació de la taxa per
recollida d'escombraries.
3. Expedient 9427/2019. Sol·licitud de G. C. F. per a la devolució de la taxa per recollida
d'escombraries.
4. Expedient 9785/2019. Sol·licitud de J. B. G. per a la modificació de la taxa per
recollida d'escombraries.
5. Expedient 9865/2019. Sol·licitud de J. O. M. A. per a la modificació de la taxa per
recollida d'escombraries.
6. Expedient 9588/2019. Sol·licitud d’U. B. G., per a la devolució d'ingressos indeguts en
concepte de reducció de multa per prompte pagament.
7. Expedient 9552/2019. Sol·licitud de F. G. D., per a la devolució d'ingressos indeguts
en concepte de reducció de multa per prompte pagament.
8. Expedient 9716/2019. Sol·licitud de M. B. R., per a la devolució d'ingressos deguts en
concepte de taxa de llicència d'activitat.
9. Expedient 123/2020. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Pau Peset i altres.
10.Expedient 6501/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Iván del Castillo Ávila.
11.Expedient 9752/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a María José Redó Jornaler.
12.Expedient 10181/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Anna Esteve Quixal.
13.Expedient 10179/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Gabriel Quesada Marín.
14.Expedient 8956/2019. Proposta per a aprovar el pagament en concepte de publicació
al DOGV.
15.Expedient 4/2020. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per
Marc Albella (FITUR).
16.Expedient 46/2020. Proposta per a aprovar la liquidació a la Seguretat Social de la
treballadora C.G.M.
17.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
18.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
19.Precs i Preguntes.