Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 23/12/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Expedient 18/2019. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu de la redacció
del projecte d’Edificació i Direcció Facultativa de les obres d’Ampliació, adequació i
reforma del centre existent de l’IES José Vilaplana de Vinaròs.
2. Expedient 2947/2017. Proposta per a aprovar la primera pròrroga d’un any del
contracte del servei d’obres auxiliars i manteniment de vials públics amb l’empresa
PAVASAL EMPRESA CONTRUCTORA SA.
B) Activitat de control
C) Precs i preguntes