Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 24/01/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 17 gener 2020.
2.Expedient FACT-2019-5161. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200828 pels treballs de recollida de residus urbans durant el mes de novembre 2019.
3.Expedient FACT-2019-4947. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9121200759 per la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de maig a octubre 2019.
4.Expedient FACT-2019-4946. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9121200758 per la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos d’agost a octubre 2019.
5.Expedient FACT-2019-4299. Proposta d'aprovació de la factura núm. 991212000690 en concepte de neteja viaria durant el mes d’octubre 2019.
6.Expedient FACT-2019-5206. Proposta d'aprovació de la factura núm. 991212000847 en concepte de neteja viaria durant el mes de desembre 2019.
7.Expedient 337/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a PRICE WATER HOUSE COOPERS SERVICE DELIVERY CENTER MALAGA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública.
8.Expedient 7645/2019. Sol·licitud de Juan José Matamoros Chimeno per a la devolució de ingressos deguts en concepte de taxa urbanística.
9.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
10. Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
11.Precs i Preguntes.