Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 31/01/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 24 gener 2020.

2. Expedient 746/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a NATURGY IBERIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública (anual 2019). 3. Expedient 702/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a NEDGIA CEGAS SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública (anual 2019).

4. Expedient 642/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a CYE ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública (anual 2019).

5. Expedient 744/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública (anual 2019).

6. Expedient 648/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a WIND TO MARKET SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019.

7. Expedient 809/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGÍA SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019.

8. Expedient 589/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE ONO SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019.

9. Expedient 560/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019. 10.Expedient 600/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA SERVICIOS ENERGÉTICOS SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019. 11.Expedient 602/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a CURENERGÍA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019. 12.Expedient 637/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a Codi Validació: 43WWY3RWMMHZH54A46C7NFXXL | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019. 13.Expedient 7846/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019. 14.Expedient 740/2020. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 3/2020. 15.Expedient 9657/19-10389/19-6108-18. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Marc Albella Esteller i altres. 16.Expedient 6501/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Iván Castillo Ávila. 17.Expedient 7361/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Zayda Rubio Lázaro. 18.Expedient 8261/2019. Sol·licitud de llicència d’obres majors de J. R. i K. R. R. per a l’enderrocament d’edificacions al carrer Sants Metges núm. 9-11-13 de Vinaròs. 19.Despatx extraordinari. B) Activitat de control 20.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 21.Precs i Preguntes.