Servicios
Documents relacionats

Ple Ordinari 29/01/2020

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19 desembre 2019.
2. Expedient 10073/2019. Dictamen sobre la designació de representant municipal al
Consell Escolar de l'Escola Oficial d'Idiomes El Maestrat.
3. Expedient 9266/2019. Dictamen sobre l’aprovació del Pla Anual Normatiu 2020.
4. Expedient 3703/2019. Dictamen sobre la caducitat de l’expedient administratiu de
l’adjudicació de la condició de Urbanitzador del Sector SUR18 a la mercantil ZYSSA
RESORTS S.L.
5. Expedient 1376/2016. Dictamen sobre la caducitat de l’expedient administratiu del
Programa d’actuació Integrada del SUR 12.
6. Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
7. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que
disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
C) Precs i preguntes
8. Precs i Preguntes