Servicios
Documents relacionats

Ple Presupuestos 07/02/2020

Tipus
Ple Extraordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Expedient 8585/2019. Dictamen sobre aprovació del Pressupost Municipal 2019 i
Plantilla de Personal (Exp. 7353/2019).
2. Expedient 7354/2019. Dictamen sobre modificació de la Relació de Llocs de Treball.
B) Activitat de control
C) Precs i preguntes